Font Size

Cpanel

Главне активности АПИ Србије

Развој услуге становања уз подршку | Утицај на промену легислативе | Допринос дефинисању Минималних стандарда за услугу Становања уз подршку | Обезбеђење квалитета рада пружалаца услуге – акредитација програма обуке | Медијска презентација и лобирање | Подршка радном ангажовању корисника | Развој самозаступања и Службе подршке самозаступању особа са интелектуалним тешкоћама | Формирање Заједнице пружалаца услуге Становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама Србије | Чланство у Европској коалицијиза живот у отвореној заједници- ЕЦЦЛ |

Развој услуге становања уз подршку

Пројекат ’’Деинституционализација особа са интелектуалним тешкоћама и смештај у заједнице становања уз подршку’’, је започет, и прве четири године реализован у оквиру Друштва за помоћ особама са Доwн синдромом Србије. Тим који је реализовао пројекат у оквиру Друштва, услед потребе наглашавања инклузивних вредности програма становања уз подршку, без везивања за дијагнозу, основао је Асоцијацију за промовисање инклузије Србије – АПИ Србије. Од априла 2008. године, када је пројекат формално завршен, АПИ Србије је у потпуности преузео одговорност за вођење програма, и за подршку 23 корисника становања уз подршку.
О квалитету пружене услуге и вођења овог пројекта сведочи то што је од стране Фонда за социјалне иновације Министарства за рад и социјалну политику (МИНРСП) проглашен за један од приоритетних пројеката, а становање уз подршку за једну од приоритетних нових социјалних услуга у Србији. АПИ Србије је, захваљујући развоју програма Становања уз подршку, од стране Министарства за рад и социјалну политику препознат као релевантан актер и партнер у процесу трансформације система социјалне заштите у Србији.
АПИ Србије је, препознат од стране Министарства за рад и социјалну политику и Опен социетy Ментал Хеалтх Инитиативе (ОСМХИ), почетком 2007. године почео реализацију прве фазе пројекта ’’Иницијатива Заједница за све: Србија’’, којим је предвиђен развој услуге Становања уз подршку на територији целе Србије, деинституционализација 300 особа са интелектуалним тешкоћама и превенција институционализације за 100 особа са тешкоћама из отворене средине, у периоду од 2007. до 2010. Прва фаза овог пројекта, током које је израђен пројектни елаборат којим је дефинисан план деинституционализације и формирања Служби становања уз подршку, и који је прихваћен од стране Управног одбора ОСМХИ, је реализована.

Утицај на промену легислативе

АПИ Србије је током 2007. године, у партнерству са Опен Социетy ментал Хеалтх Инитиативе (ОСМХИ) Будапест, и Министарства за рад и социјалну политику (МИНРСП), у оквиру израде пројектног елабората ’’Иницијатива Заједница за све - Србија’’ обезбедио ’’Предлог закона о изменама и допунама закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана''. Овим предлогом је обезбеђена могућност да услуга становања уз подршку стекне статус равноправан другим услугама регулисаним законом. Предложене измене и допуне закона доприносе регулисању услуге становања уз подршку, и тичу се: увођења услуге становања уз подршку као алтернативе смештају у установе социјалне заштите, дефинисања садржаја услуге, спецификације корисника услуге становања уз подршку, обезбеђења ширег дијапазона пружалаца услуге, обезбеђивање могућности квалификације невладиних организација као пружалаца услуге, спецификације начина финансирања услуге, уређења стандарда и норматива услуге.
У очекивању усвајања ових предлога и примене истих на нивоу целе Републике Србије, који се очекује до краја 2008. године, Град Београд је већ реаговао и кроз своја акта увео услугу Становања уз подршку, равноправно са осталим социјалним услугама које се пружају на нивоу Града Београда, а на бази примера и искустава АПИ Србије Поред тога, Град Београд је део норматива који уређују пружање услуге становања уз подршку дефинисао по предлогу тима АПИ Србије.
Поред предлога измене и допуне закона, тим АПИ Србије је урадио, за потребе Министарства за рад и социјалну политику, и финансијску конструкцију цене услуге становања уз подршку, са свим пратећим елементима. Предложена цена услуге у принципу је иста или нижа од цене која се примењује у случају услуге смештаја у стационарне установе система социјалне заштите.

Допринос дефинисању Минималних стандарда за услугу Становања уз подршку

Асоцијација за промовисање инкузије Србије активно је учествовала и у изради предлога ’’Минималних стандарда и спецификација услуга становања уз подршку’’, на којима је радила Радна група за израду стандарда Министарства за рад и социјалну политику Републике Србије, а коју је предводио господин Доналд Патт. Предложени стандарди односе се на све категорије особа са инвалидитетом, као потенцијалне кориснике услуге становања уз подршку. Предлози стандарда АПИ Србије прихваћени су као модел, и као такви је увршћени у коначни предлог ’’Минималних стандарда’’, који се односе на све фазе припреме, реализације и праћења услуге становања уз подршку.
Значајно је нагласити и да је АПИ Србије, уз још 2 програма који се баве процесом деинституционализације, током прве половине 2008. године од стране Министарства рада и социјалне политике одабран као модел пружалац услуге за евалуацију Минималних стандарда, чији рад и ефекте је, током периода од 6 месеци (јун-октобар 2008.), стручни тим Министарства пратио и евалуирао у циљу одабира најприхватљивијег модела отворене заштите особа са интелектуалним тешкоћама.

Обезбеђење квалитета рада пружалаца услуге – акредитација програма обуке

У другој половини 2007. године, Министарство за ради социјалну политику Републике Србије расписало је конкурс за акредитацију програма обуке у систему социјалне заштите. На конкурсу је учествовало 80 програма, за различите услуге социјалне заштите. Конкурсна комисија је акредитовала 57 програма обуке, а у оквиру њих је одабрала 24 програма за које ће подржати и обуку тренера. ’’Програм обуке особља служби Становања уз подршку’’, којим је конкурисао АПИ Србије, добио је акредитацију и увршћен је у 24 приоритетна програма, са понудом финансирања обуке тренера од стране Министарства.
Обука тренера је одржана током прве половине јуна 2008. Значајан део програма обуке одвијао се у самим заједницама Становања уз подршку, где су учесници имали прилику да стекну непосредан увид у начин функционисања заједница становања уз подршку, укључујући саме активности корисника, као и пружање подршке од стране особља службе подршке. Поред тога, имали су прилику да стекну практична искуства у изради лично усмереног плана подршке, као и пружању подршке корисницима. Сви учесници су се сложили да је најбољи начин преноса знања и разумевања саме природе и значаја становања уз подршку за саме особе са инвалидитетом, али и ширу друштвену средину, управо непосредно искуство.
Сам програм обуке дизајниран је тако да корисници имају активну улогу у својству тренера, тако да је један од корисника, Д.Ж. (28), водио (уз подршку) једну од радионица, што је такође, од стране учесника, али и Министарства, процењено као значајно искуство и пример добре праксе.
По завршетку програма обуке тренера, квалификовано је 15-оро стручњака из различитих делова Србије који ће имати значајну улогу у промоцији и реализацији услуге Становања уз подршку и анимирању локалних средина за активно учешће у имплементацији услуге. На тај начин формирана је мрежа будућих носилаца програма Становања уз подршку, као и едукатора за програм обуке Службе становања уз подршку на целој територији Републике Србије.

Медијска презентација и лобирање

Снажном медијском презентацијом успешне реализације програма Становања уз подршку у целини, а још више личних успеха појединаца – корисника програма, АПИ Србије је допринео обезбеђивању финансијске подршке Министарства за рад и социјалну политику и Градског секретаријата за дечју и социјалну заштиту за наставак програма.
Поред тога, медијском презентацијом и лобирањем АПИ Србије је, у јуну 2008., успео да обезбеди подршку Градских Општина Савски Венац, Вождовац и Чукарица.

Подршка радном ангажовању корисника

Једна од најбитнијих области подршке корисницима, за коју су сами показали највише интересовања, је обезбеђивање могућности запошљавања уз подршку, односно, радног ангажовања. Тим АПИ Србије је обезбедио партнерство са НВО Креативно Едукативни Центар за Ментално Недовољно Развијене Особе (КЕЦ МНРО), која се бави остваривањем права на рад особама са тешкоћама, али и непосредан контакт са различитим послодавцима из јавног и приватног сектора. Поред тога, тим АПИ Србије је интензивно радио на јачању капацитета самих корисника – особа са интелектуалним тешкоћама, за самостално тражење посла. На овај начин, АПИ Србије је успео да обезбеди могућност радног ангажовања за 20 од 23 корисника програма Становања уз подршку.

Развој самозаступања и Службе подршке самозаступању особа са интелектуалним тешкоћама

Полазећи од искуства стеченог током развоја програма Становања уз подршку за 23 особе са интелектуалним тешкоћама, тим АПИ Србије је уочио да су корисници, када су се нашли у адекватној прилици, током времена имали све израженију потребу да сами одлучују о свом животу, да сами праве изборе, и исказују своје мишљење о различитим аспектима живота.
Због тога је АПИ Србије покренуо програм самозаступања особа са интелектуаним тешкоћама, који подразумева јачање корисника за самозаступање, али и развој Службе подршке самозаступању, као и развој неформалне подршке самозаступању. Прва фаза програма, односи се на 23 корисника услуге Становања уз подршку, и асистенте за самозаступање. Друга фаза обухвата, поред њих, и особе са интелектуалним тешкоћама које живе са својим породицама, као и чланове њихових породица. Прва фаза програма подржана је од стране БЦИФ (Балкан Цоммунитy Инитиативес Фунд), а друга фаза од стране Министарства за рад и социјалну политику Републике Србије.
Програм се одвија у неколико подфаза: прва подразумева јачање капацитета за самоодређење, друга подфаза подразумева учење и увежбавање самозаступничких вештина, а трећа подразумева сам самозаступнички активизам корисника, и реализацију активности у заједници у складу са одлукама које група за самозаступање донесе. Сам програм је у току, а планира се ширење програма самозаступања на националном нивоу.

Формирање Заједнице пружалаца услуге Становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама Србије

На захтев многих стручњака из различитих градова Србије, АПИ Србије је организовао формирање Заједнице пружалаца услуге Становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама Србије, са циљем усаглашавања будућих акција и квалитетне имплементације услуге.

Чланство у Европској коалицијиза живот у отвореној заједници- ЕЦЦЛ

Постигнути резултати и квалитет рада обезбедили су АПИ Србије чланство у Европској коалицији за живот у отвореној заједници (Еуропеан Цоалитион фор Цоммунитy Ливинг - ЕЦЦЛ. На сајту ЕЦЦЛ (www.цоммунитy-ливинг.инфо) АПИ Србије редовно информише европску и светску јавност о постигнућима и иновативним програмима социјалне заштите у Србији.

 

Развој услуге становања уз подршку | Утицај на промену легислативе | Допринос дефинисању Минималних стандарда за услугу Становања уз подршку | Обезбеђење квалитета рада пружалаца услуге – акредитација програма обуке | Медијска презентација и лобирање | Подршка радном ангажовању корисника | Развој самозаступања и Службе подршке самозаступању особа са интелектуалним тешкоћама | Формирање Заједнице пружалаца услуге Становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама Србије | Чланство у Европској коалицијиза живот у отвореној заједници- ЕЦЦЛ |

Изјаве наших корисника

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
НИШТА О НАМА БЕЗ НАС.
Треба ми подршка, а на институција.
Подржи ме ! Ја могу допринети заједници на свој начин.
Ја сада имам своју собу, свој дом и приватност.
Имам право на избор и сада могу да га користим.
Кроз рад и слободно кретање стекла сам нове пријатеље.
Сада радим, зарађујем и могу да купим шта ЈА хоћу.
Упознај ме! Можда постанемо пријатељи.

Електронске новости

Посета сајта

Укупно:214934

VCNT - Visitorcounter

Активни календар

Април 2019
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
О АПИ О нама Главне активности